ო. ჩხეიძის ქუჩა 5,0186, თბილისი +995 599 49 22 29, +995 32 220 67 74, +995 32 220 67 75

სოციალურ ინოვაციათა გავლენის ზრდის სტრატეგიები – სივრცითი და ინსტიტუციური განზომილება

სოციალურ ინოვაციათა გავლენის ზრდის სტრატეგიები – სივრცითი და ინსტიტუციური განზომილება იხილეთ ბმულზე