ო. ჩხეიძის ქუჩა 5,0186, თბილისი +995 599 49 22 29, +995 32 220 67 74, +995 32 220 67 75

სოციალური ინოვაცია: შედარებითი პერსპექტივები

წიგნში, “სოციალური ინოვაცია: შედარებითი პერსპექტივები”, ყურადღება გამახვილებულია ერთ პრიორიტეტულ ასპეტზე: სოციალური ინოვაცია, გაგებულია როგორც ორგანიზაციის შესაძლებლობა სხვადასხვა საზოგადოებრივი და სოციალური პრობლემების გადასაჭრელად თავი მოუყაროს ახალ იდეებს, მათი განხორციელების გზებსა და საშუალებებს.

კონკრეტულად, ამ გამოცემაში ხაზგასმულია მესამე სექტორის კერძოდ სამოქალაქო ჩართულობის სტიმულირების გზით სოციალური ინოვაციების წარმოების მნიშვნელობა და მისი უპირატესობა ბიზნეს და სახელმწიფო სფეროებთან შედარებით.

წიგნის გადმოტვირთვას შეძლებთ ბმულიდან